021-22407668

نکات مهم

  • از بین تیم های شرکت کننده 10 تیم شامل تیم اول اصفهان ، شیراز و 8 تیم از تهران به عنوان تیم های منتخب به ارائه می پردازند.
  • تاریخ برگزاری رویداد شیراز : 17 مهرماه 1397 از ساعت 15:00 الی 20:00
  • ارائه به زبان انگلیسی می باشد.
  • تیم  اول رویداد شیراز با هزینه سیداستارز به رویداد تهران اعزام خواهد شد.
  • ثبت نام استارتاپ ها :پس از ثبت نام اولیه استارتاپ ها درصقحه ثبت نام کدی برای آن ها ارسال خواهد شد که باید به وسبله آن در سایت جهانی سید استارز ثبت نام کنند ، در نهایت از تیم های ثبت نام کننده 10تیم برای ارائه در مقابل داوران در رویداد شیراز انتخاب خواهند شد و تیم برتر آنها رایگان به تهران اعزام خواهد شد و با دیگر استارتاپ ها به رقابت می پردازند.
  • ثبت نام شرکت کنندگان : شرکت کنندگان در رویداد برای استفاده از فضای شبکه سازی و آشتایی بیشتر با اکوسیستم استارتاپی و همچنین آشنایی با استارتاپ های برتر کشور می توانند از طریق صقحه ثبت نام  بلیت خود را خریداری کنند.

داوران

mahnazRafatmah _shiraz

مهناز رفعت ماه

مدیر عملیات شتابدهنده کوانتوم
sohrabPour_shiraz

دکتر سهراب پور

مدیرعامل شتابدهنده کوانتوم
hanachaychi

هانیه چایچیٍ

 Executive Program Manager at sarava

arashRokniFard

آرش رکنی فرد

مدیر عامل صندوف سرمایه گذاری پایامان
saman kazemPour_shiraz

سامان کاظم پور

مدیرعامل آیرین پارس مدیا

مربیان

sana khalesi

سنا خالصی

مدیرعامل و بنیانگذار کمدا
hamed takmil_shiraz

حامد تکمیل

مدیرعامل و هم بنیانگذار پارس کدرز
arminMirzadeh_shiraz

آرمین میرزاده

هم موسس آیرین پارس مدیا
amin ebrahimi

امین ابراهیمی

برنامه و سخنرانان